екен, Махаббат, деген, Ахман, Сакен
» » Сакен Ахман - Махаббат деген у екен екен, Махаббат, деген, Ахман, Сакен