Prod, Mangi, Akylbayeva, Balzhan, Ambientnoise, By