Reevo, Hero, (Fight, lean, You), feat., michael, Zhonga